1. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563