ปรับปรุง 2559    (เพิ่มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และรายวิชา เทียบเคียงมาตรฐานสากล IS)
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม พุทธศักราช 2552
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
ตัวเล่มหลักสูตร
แผนชั้นเรียน ปีการศึกษา 59-60-61
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
5:6:6 / 5:5:5= 32 ห้องเรียน
::โครงสร้างหลักสูตร::
โรงเรียนปทุมพิทยาคม พ.ศ. 2559
 
ตอนที่ 3 คำอธิบายรายวิชา
::โครงสร้างหลักสูตรปทุมพิทยาคม::
 
กลุ่มสาระ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
 
 
     
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
 
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1-3  คณิต-วิทย
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 ภาษาญี่ปุ่น
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 ภาษาญี่ปุ่น
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 ภาษาญี่ปุ่น
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5 การงานฯ
 
 
ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 การงานฯ
 
รายชื่อวิชา ปีการศึกษา 2559
 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
การงานอาชีพ ม.ปลาย
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการดำรงชีวิต
กลุ่มวิชาออกแบบเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
อื่น ๆ
กลุ่มวิชาการอาชีพ หนังสือแจ้งแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
  หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการสอนประวัติศาสตร
เกณฑ์การจบหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่์
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อและรหัสรายวิชา
ตอนที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  หนังสือแจ้งแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ล่าสุด
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียน ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ข้อเสนอแนะของ สสวท.
1. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร
2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  3. การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
  4. การจัดการเรียนรู้สาระการออกแบบเทคโนโลย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     กลุ่มงานวิชาการ       โรงเรียนปทุมพิทยาคม            โทร. 081-9649138