กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานหลักสูตร
รายชื่อ
คำสั่ง 2/59
1. ปฎิทินงานวิชาการ         1/59           2/59
1. ใบรายชื่อนักเรียน excel   ไฟล์ดาวน์โหลด 1. ครูที่ปรึกษา
2. ตารางเรียนนักเรียน 2/59    ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
    ม.1    ม.2    ม.3    ม.4     ม.5     ม.6 2. ชมนุมวิชาการ
3. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
2. ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/59
4. มอบหมายการสอน
5. รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ วันพฤหัสบดี คาบ 8
ครูคุมสอบ        ม.1    ม.2    ม.3    ม.4     ม.5     ม.6
5. กิจกรรมคณะสี
7. ตารางสอน ครู
3. ตารางฝึกภาคสนาม นศท. 6. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
ชาย ปี 2      ชาย ปี 3      หญิง ปี 2
4. คลิกดูกำหนดการเดินสวนสนาม ของ นศท.