ข้อมูลพื้นฐาน
:โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
: อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
: รัฐธรรมนูญูแห่งราชอาณาจักรไทย
: พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
    พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
    ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
: พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   และแก้ไขเพิ่มเติมฉับที่ 2 และฉบับที่ 3
: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการครู
  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
   และ ฉบับที่ 4
: พระราชบัญญัติสภาครู
  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
: พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
   พ.ศ. 2545
: พระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสาร
  ของ ราชการ พ.ศ. 2540
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่าย
  งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน (1)
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน (2)
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน (3)
: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1)
: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (2)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (2)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (3)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (4)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (5)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (1)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (2)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (3)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (4)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (5)
 
การบริหารงานงบประมาณ
: แผนการใช้งบประมาณประจำปี
: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  รอบ 6 เดือน
: รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    รายเดือน
: รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
    จัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
: การดำเนินงานบริหารตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  ทรัพยากรบุคคล (1)
: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  ทรัพยากรบุคคล (2)
รายงานการบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบบุคคลประจำปี
(1)
รายงานการบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคลประจำปี (2)
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   และประพฤติมิชอบ 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจิต   และประพฤติมิชอบประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (Thai)
: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (English)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
  การทุจริตการศึกษา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (1)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (2)
: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
  ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1)
: รายงานผลการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
  ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2)
: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงาน
แผนที่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
 เว็บเพ็จโรงเรียนปทุมพิทยาคม  คลิกที่นี่
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทร: 09-3327-0647
Email: Yutjii@gmail.com
นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร: 08-0009-1108
Email : Petchakitsri@gmail.com
นางสาววาสนา โพธิสนธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร: 08-8726-6129
Email: wassanapothi@gmail.com
โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สพม.อบอจ   ที่อยู่ เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-950450 โทรสาร 0-4524-1536 เลขผู้เสียภาษี 0994000121377
1034012005        1034711097            website: www.pathumpit.ac.th                  email: patumpit@pathumpit.ac.th