:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พุธ ที่ 29 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2560 เวลา 12 นาฬิกา 19 นาที 06 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 59 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 59 ::
:บุคลากร:
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10พ.ย. 59 ::
บุคลากร จำนวนครูและบุคลากรฯ
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากรฯ
บุคลากร รายชื่อครูที่ปรึกษา
บุคลากร รายชื่อครูลูกเสือ
บุคลากร รายชื่อครูกิจกรรมชุมนุม
 
:ข้อมูลพื้นฐาน:
:อาคารสถานที่:
 
:งานพัฒนาหลักสูตร:
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
หน้าไฟล์ดาวน์โหลด
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
ข่าวประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องส้วมนักเรียน แบบ 6ที่/49
DOWNLOAD       แบบ ปร.4(ก)   ปร.4(ข)    ปร.5(ก)      ปร.5(ข)       และ ปร.6
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการสอบ O-NET
ชั้น ม.3 วันที่ 26 มีนาคม 2560
ชั้น ม.6 วันที่ 20 มีนาคม 2560

กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 27-28-1-2-3 ก.พ.-มี.ค. 2560
คลิกดูตารางสอบ     ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6    

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
1/59    2/59
ปฏิทินสำหรับนักเรียน เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2560

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หมายเหตุ

27 ก.พ. - 3 มี.ค. 60

สอบปลายภาคเรียน 2/59

27 ก.พ. 60
-7 มี.ค. 60

นักเรียนสามารถติดตามงานที่ค้างส่งได้ที่
ครูผู้สอน

แต่งกายชุดนักเรียน

20 มี.ค. 60

ประกาศผลการสอบ O-NET ม.6

ทางเว็บไซต์

26 มี.ค. 60

ประกาศผลการสอบ O-NET ม.3

ทางเว็บไซต์

20 มี.ค. 60

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

ติดบอร์ด หน้าอาคาร 1

20-23 มี.ค. 60

นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการ
แก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1

ประกาศผล 24 มี.ค.60

24-28 มี.ค. 60

นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการ
แก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2

ประกาศผล 29 มี.ค.60

30 มี.ค. 60

ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา (ภาคฤดูร้อน)

ม.1-ม.6

31 มี.ค. 60

แจก ปพ.1 ครั้งที่ 1 จบพร้อมรุ่น
(นร.ปติ และ ที่แก้ไขทัน)

ม.3 และ ม.6

1-30 เม.ย. 60

ปิดภาคเรียน

1-30 เม.ย. 60

นักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา ตามที่ครูนัดหมาย

ม.1-ม.6

11  พ.ค. 60

แจก ปพ.1 ครั้งที่ 2 จบไม่พร้อมรุ่น (นร.ที่แก้ไขทันภาคฤดูร้อน)

ม.3 และ ม.6

14  พ.ค. 60

-ลงทะเบียนเรียน
  นักเรียนเก่า ม.2-3-5-6
-ประชุมผู้ปกครอง 
  นักเรียนเก่า ม.2-3-5-6
-แจกอุปกรณ์การเรียน  และเครื่องแบบนักเรียน

วันอาทิตย์

15  พ.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 1/60 ทุกระดับชั้น

นับสัปดาห์ที่ 1

19 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

หมายเหตุ

27-30  มี.ค. 60

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

เวลา 08.30-16.30 น.

19 เม.ย. 60

มอบตัว ม.1

เวลา 08.30-16.30 น.

20 เม.ย. 60

มอบตัว ม.4

เวลา 08.30-16.30 น.

19-20 เม.ย. 60

รับสมัครเพิ่มเติม ม.1 และ ม.4
กรณี ไม่เต็มแผน

รอบ 2
เวลา 08.30-16.30 น.

3 พ.ค.60

สอบจัดห้องเรียน ม.1 และ ม.4

เวลา 09.00-12.00 น.

8 พ.ค. 60

ประกาศผลการจัดห้องเรียน

เวลา 9.00 น.

10 พ.ค. 60
(วันวิสาขบูชา)

-ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4
-ประชุม ผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4

เวลา 08.30-16.30 น.

15 พ.ค.60

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560  ทุกระดับชั้น

คลิกดู รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ไฟล์ดาวน์โหลด ข้อมูลจำนวนครูและนักเรียน สำหรับส่งให้เทศบาลตำบลปทุม
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวสันต์ มรกตเขียว

ทำเนียบผู้บริหาร 12 คน
รองผู้อำนวยการ
นายประสิทธฺ์ กาญจนสุนทร
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายสมชาย จันทร์ศรี
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุรพล กิจเกียรติ์
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ติดต่อเรา
ผอ. วสันต์ มรกตเขียว
089-4283994

รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองสมชาย จันทร์ศรี
090-2748454
รองสุรพล กิจเกียรติ์
089-6248734
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th