:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน เสาร์ ที่ 22 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2561 เวลา 17 นาฬิกา 28 นาที 42 วินาที
 
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 61 ::
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 61
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 61 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (1/2561)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 1/2561
บุคลากร จำนวนครู 10 มิ.ย. 61 (1/2561)
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 61
บุคลากร จำนวนนักเรียน 16 พ.ค. 61 (1/2561)
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 มิ.ย. 61 (1/2561)
บุคลากร ตารางลดเวลาเรียนครู (1/2561)
บุคลากร ตารางเวรประจำวันครู (1/2561)
บุคลากร รายชื่อครูเกษียณ
บุคลากร จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
บุคลากร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี กศ. 59
บุคลากร รายชื่อผู้บริจาคทุน ปีการศึกษา 2559
 
 
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 61
บุคลากร กรรมการบริหารโรงเรียน
บุคลากร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
บุคลากร กรรมการเครือข่ายระดับชั้น
บุคลากร กรรมการชมรมศิษย์เก่า
บุคลากร ผลการประเมิน สมศ. รอบ 3
บุคลากร สถิติการรับสมัครนักเรียน
:คำสั่งโรงเรียน: 2560

บุคลากร คำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2560

บุคลากรคำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2561
         :อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 61
 
           :งานพัฒนาหลักสูตร: :
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2561
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2561
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ปก   ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
บุคลากร คำอธิบายรายวิชา ปีการศึกษา 2561 (ร่าง)
         - วิทย์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี ม.ตัน
        - วิทย์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี ม.ปลาย
         - การงานอาชีพ ม. ต้น
        - การงานอาชีพ ม.ปลาย
 
 
    :คำสั่งงานวิชาการ :
บุคลากร
บุคลากร

บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล 2560

                         :ผลสัมฤทธิ์:
บุคลากร ผลการเปรีบเทียบ o-net ม.3 ปี ก.ศ. 59-58
บุคลากร ผลการเปรีบเทียบ o-net ม.6 ปี ก.ศ. 59-58
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร เปรียบเทียบผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1-4
บุคลากร ผลการสอบ pre o-net ม.3 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561
บุคลากร เปรียบเทียบผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1-4
 
 
 
 
 
บุคลากร ผลการสอบo-net ม.3 ปีการศึกษา 2560
1. ผลการสอบแยกตามรายวิชา
2. เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559
3. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4
บุคลากร ผลการสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2560
1. ผลการสอบแยกตามรายวิชา
2. เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559
3. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4
 
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
1. ผลการเรียนเฉลี่ย 15 ปี ย้อนหลัง
2. ผลการเรียนเฉลี่ย แยกตามกลุ่มสาระฯ
3. ผลการเรียนเฉลี่ย แยกตามระดับชั้น ม.1-ม.6
4. ผลการประเมินคุณลักษณะฯ และการอ่านฯ
5. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
บุคลากร ผลการแข่งขัน ครั้งที่ 67 ระดับสห
บุคลากร ผลการแข่งขัน ครั้งที่ 67 ระดับภาค
บุคลากร ผลการแข่งขัน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
บุคลากร รายชื่อเขตรวจราชการ
บุคลากร รายชื่อโรงเรียนโครงการลดเวลาเรียนฯ
บุคลากร ผลประเมินคุณภาพ รร. สังกัด สพม.29
หน้า   1      2     3
 
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
DATA CENTER -2561
สทศ.
กรอกข้อมูลการรับนักเรียน-2561
กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
 
ดาวน์โหลด หนังสือรับรองการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ     ม.ต้น       ม.ปลาย
ประกาศชดเชยวันหยุด นศท. ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

คลิกดูเกณฑ์ที่ http://www.sillapa.net/home/
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

:: ข่าวเก่า ::
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การแก้ไขผลการเรียน
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียน ที่ 2/2560
วันที่ 5-6-7-8 มีนาคม 2561
ม.1     ม.2      ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่ 2/2560
วันที่ 26-27-28 ธันวาคม 2560
ม.1     ม.2      ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบปรี โอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560
   ตารางสอบ ม.3 (คลิก)

แจ้งข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
.................................................
รายการที่ได้ไปแข่งในระดับตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธ.ค. 60   ภาคได้แก่
1. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  (ครูอุบลวรรณ  บัวขาว และคณะ)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น สนามฟุตบอลกลางแจ้ง
วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 07.30-16.30 ลำดับที่ 1-61
2. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 (ครูสิทธิศักดิ์ พรใส)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ห้อง 447-448
วันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-61
3. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 (ครูดนัย กัณหรักษ์ และคณะ)
สถานที่แข่งขัน สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สนามหญ้าหน้าเทศบาลเมืองบ้านไผ่
วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 09.00-16.30 ลำดับที่ 41-61
(คลิก) ผลการแข่งขันของโรงเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 (สห 1 2 3)
(คลิก) สรุปเหรียญ ของโรงเรียน

รางวัลเหริยญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
หนังสือแจ้งปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2/2560
ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2/2560
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน)
ม. ต้น            ม. ปลาย

ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 1/2560

                               แจ้งข่าว..การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่ สพม.29                     วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
ระดับภาคเหนือ                                 วันที่ 13-15 ธันวาคม 60 จ.กำแพงเพชร
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          วันที่ 17-19 ธันวาคม 60 จ.ขอนแก่น
ระดับภาคใต้                                     วันที่ 19-21 ธันวาคม 60 จ.สุราฎร์ธานี
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    วันที่ 4-6 มกราคม 61     จ.นครนายก

กำหนดการสอบปลายภาคเรียน วันที่ 25-28 ก.ย.60
ม.1    ม.2     ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่ 1/2560 วันที่ 18-19-20 ก.ค. 60
คลิกดู       หนังสือแจ้ง      ม.1     ม.2     ม.3     ม.4     ม.5     ม.6  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกดู รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์
ผู้บริหารโรงเรียน

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รองผู้อำนวยการ
นางสุพัตรา คำจันทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ

และกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายสมชาย จันทร์ศรี
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุรพล กิจเกียรติ์
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647
รองสุพัตรา คำจันทร์
089-7195618
รองสมชาย จันทร์ศรี
090-2748454
รองสุรพล กิจเกียรติ์
089-6248734
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th