:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน จันทร์ ที่ 23 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2561 เวลา 10 นาฬิกา 05 นาที 35 วินาที
 
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 61 ::
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 61
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
:บุคลากร: 10 พ.ย. 60
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 
 
             :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 60 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (2/2560)
บุคลากร จำนวนครู 10 พ.ย. 60 (2/2560)
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 60 (2/2560)
บุคลากร รายชื่อครู-บุคลากร 10 พ.ย. 60 (2/2560)
บุคลากร รายชื่อครูดีเด่น ปีการศึกษา 2560
บุคลากร รายชื่อครูดีศรีอุบล ปีการศึกษา 2560
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 60
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 60 ::
บุคลากร รายชื่อครูเวรประจำวัน
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 60
บุคลากร สถิติการรับสมัครนักเรียน
:คำสั่งโรงเรียน: 2560

บุคลากร คำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2560

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 60
 
:งานพัฒนาหลักสูตร: :
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2560
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2560
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ปก   ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
บุคลากร ตาราง "ลดเวลาเรียน ฯ" เดือน มกราคม 2561
บุคลากร ตาราง "ลดเวลาเรียน ฯ" เดือน กุมภาพันธ์ 2561

บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล

                         :ผลสัมฤทธิ์:
บุคลากร ผลการเปรีบเทียบ o-net ม.3 ปี ก.ศ. 59-58
บุคลากร ผลการเปรีบเทียบ o-net ม.6 ปี ก.ศ. 59-58
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร เปรียบเทียบผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1-4
บุคลากร ผลการสอบ pre o-net ม.3 ปีการศึกษา 2560
 
บุคลากร ผลการสอบo-net ม.3 ปีการศึกษา 2560
1. ผลการสอบแยกตามรายวิชา
2. เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559
3. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4
บุคลากร ผลการสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2560
1. ผลการสอบแยกตามรายวิชา
2. เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559
3. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4
 
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
1. ผลการเรียนเฉลี่ย 15 ปี ย้อนหลัง
2. ผลการเรียนเฉลี่ย แยกตามกลุ่มสาระฯ
3. ผลการเรียนเฉลี่ย แยกตามระดับชั้น ม.1-ม.6
4. ผลการประเมินคุณลักษณะฯ และการอ่านฯ
5. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
บุคลากร ผลการแข่งขัน ครั้งที่ 67 ระดับสห
บุคลากร ผลการแข่งขัน ครั้งที่ 67 ระดับภาค
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
สทศ.
กรอกข้อมูลการรับนักเรียน-2561
กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์์สอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 2-3
ม.1 ห้องสอบที่  1     2     3      4      5
ม.4 ห้องสอบที่  1     2          4      5

19-มี.ค.-61

ประกาศผลการเรียน นักเรียน ชั้น  ม.1-ม.6 

19-22-มี.ค.-61

ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 (ผล 2/60)

23-มี.ค.-61

ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1

26-มี.ค.-61

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 (ดูทางเว็บไซต์ สทศ.)

23-27-มี.ค.-61

ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 (ผล 2/60)

25-28 มี.ค. 61

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2561   รอบแรก
นักเรียน ม.3 เดิม รับระเบียบการรับสมัคร ได้ที่โรงเรียน ในวันรับสมัคร

28-มี.ค.-61

ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2

29-มี.ค.-61

ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาภาคฤดูร้อน
(รวมผลการเรียนที่ไม่ผ่าน ทุกปีการศึกษา)
1. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ต้องการจบภายในปีการศึกษา 2560
ให้มาดำเนินการ ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา 
2. นักเรียน ม.1, ม.2, ม.4, ม.5  ที่สอบไม่ผ่าน และต้องการเลื่อนชั้นเรียน
ให้มาดำเนินการลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา เพื่อเข้าเรียนระหว่าง
วันที่ 2 เมษายน 2561- 8 พฤษภาคม 2561 เช่นกัน

30-มี.ค.-61

นักเรียนที่จบพร้อมรุ่น  ม.3 รับใบ ปพ.1 และ ปพ.2 เวลา 09.00-12.00 น.

3-เม.ย.-61

ประกาศผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 

7-11-เม.ย.-61

นักเรียนที่จบพร้อมรุ่น  ม.6 รับใบ ปพ.1 และ ปพ.2 เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ บอร์ดห้องวิชาการ
ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2561 สำหรับ นักเรียน (คลิก)
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2561 สำหรับ ครู (คลิก)
เอกสารใบปลิวประชาสัมพันธการรับนักเรียน (คลิก)
ติดต่อรับใบสมัครและระเบียบการ ได้ที่ห้องวิชาการ อาคารเรียน 1 ชั้นล่าง
หรือสอบถามรายละเอียด โทร.097-3353848
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัคร ม.1      ระเบียบการรับสมัคร ม.4
 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางสอบปลายภาคเรียน ที่ 2/2560
วันที่ 5-6-7-8 มีนาคม 2561
ม.1     ม.2      ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่ 2/2560
วันที่ 26-27-28 ธันวาคม 2560
ม.1     ม.2      ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบปรี โอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560
   ตารางสอบ ม.3 (คลิก)

แจ้งข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
.................................................
รายการที่ได้ไปแข่งในระดับตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธ.ค. 60   ภาคได้แก่
1. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  (ครูอุบลวรรณ  บัวขาว และคณะ)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น สนามฟุตบอลกลางแจ้ง
วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 07.30-16.30 ลำดับที่ 1-61
2. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 (ครูสิทธิศักดิ์ พรใส)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ห้อง 447-448
วันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-61
3. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 (ครูดนัย กัณหรักษ์ และคณะ)
สถานที่แข่งขัน สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สนามหญ้าหน้าเทศบาลเมืองบ้านไผ่
วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 09.00-16.30 ลำดับที่ 41-61
(คลิก) ผลการแข่งขันของโรงเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 (สห 1 2 3)
(คลิก) สรุปเหรียญ ของโรงเรียน

รางวัลเหริยญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
หนังสือแจ้งปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2/2560
ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2/2560
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน)
ม. ต้น            ม. ปลาย
:: ข่าวเก่า ::

ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 1/2560

                               แจ้งข่าว..การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่ สพม.29                     วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
ระดับภาคเหนือ                                 วันที่ 13-15 ธันวาคม 60 จ.กำแพงเพชร
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          วันที่ 17-19 ธันวาคม 60 จ.ขอนแก่น
ระดับภาคใต้                                     วันที่ 19-21 ธันวาคม 60 จ.สุราฎร์ธานี
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    วันที่ 4-6 มกราคม 61     จ.นครนายก

กำหนดการสอบปลายภาคเรียน วันที่ 25-28 ก.ย.60
ม.1    ม.2     ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่ 1/2560 วันที่ 18-19-20 ก.ค. 60
คลิกดู       หนังสือแจ้ง      ม.1     ม.2     ม.3     ม.4     ม.5     ม.6  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกดู รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์
ผู้บริหารโรงเรียน

นางสุพัตรา คำจันทร์
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รองผู้อำนวยการ
นางสุพัตรา คำจันทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ

และกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายสมชาย จันทร์ศรี
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุรพล กิจเกียรติ์
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


รองสุพัตรา คำจันทร์
089-7195618
รองสมชาย จันทร์ศรี
090-2748454
รองสุรพล กิจเกียรติ์
089-6248734
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th