ข้อมูลพื้นฐาน
:โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
: อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
: รัฐธรรมนูญูแห่งราชอาณาจักรไทย
: พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
    พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
    ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
: พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   และแก้ไขเพิ่มเติมฉับที่ 2 และฉบับที่ 3
: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการครู
  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
   และ ฉบับที่ 4
: พระราชบัญญัติสภาครู
  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
: พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
   พ.ศ. 2545
: พระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสาร
  ของ ราชการ พ.ศ. 2540
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่าย
  งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน (1)
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน (2)
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน (3)
: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1)
: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (2)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (2)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (3)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (4)
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (5)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (1)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (2)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (3)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (4)
: รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ (5)
 
การบริหารงานงบประมาณ
: แผนการใช้งบประมาณประจำปี
: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  รอบ 6 เดือน
: รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
    รายเดือน
: รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
    จัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
: การดำเนินงานบริหารตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  ทรัพยากรบุคคล (1)
: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  ทรัพยากรบุคคล (2)
รายงานการบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบบุคคลประจำปี
(1)
รายงานการบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคลประจำปี (2)
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   และประพฤติมิชอบ 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจิต   และประพฤติมิชอบประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (Thai)
: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (English)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
  การทุจริตการศึกษา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (1)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (2)
: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
  ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1)
: รายงานผลการกำกับติดตาม
  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
  ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2)
: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี

 


ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม
น้องน้ำทิพย์ (นางสาววรินธิรา สายลาด)
ผู้เข้าประกวดแข่งขันร้องเพลง
รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 5

ชมคลิป คลิกที่นี่
เลขบัญชีนักเรียน
กรุงไทย 773-0-55072-5
ชื่อบัญชี นางสาววรินธิรา สายลาด


บัญชีโรงเรียนปทุมพิทยาคม
กรุงไทย 322-1-55825-2
ชื่อบัญชี เพื่อพัฒนาโรงเรียนปทุมพิทยาคม

ลิงค์ กรอกแบบฟอร์มบริจาคเงินทุนการศึกษา นางสาววารินธิรา สายลาด (น้ำทิพย์) คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูล
1. รองวาสนา โพธิสนธ์ 088-7266129
2. ครูดนัย กัณหรักษ์ 090-2695066

คลิกดูยอดเงินบริจาค (เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลบริจาค)

ระบบกรอกข้อมูลรายงาน การการรับสมัครนักเรียนรายวัน สพฐ. คลิกที่นี่

โรงเรียนปทุมพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
ห้องเรียนพิเศษ ชั้น รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล มอบตัว
ม.1 14-18 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66 (เวลา 14.00น.-16.30 น.) 8 มี.ค. 66 10 มี.ค. 66
ม.4 14-18 ก.พ. 66 5 มี.ค. 66 (เวลา 14.00น.-16.30 น.) 9 มี.ค. 66 10 มี.ค. 66
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
โรงเรียนปทุมพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
ห้องเรียนปกติ ชั้น รับสมัคร มอบตัว รับแจ้งความจำนงจัดหาที่เรียนและมอบตัว สอบวัดความรู้ ประกาศผล
ม.1 11-15 มี.ค. 66 1 เม.ย. 66 29 มี.ค. 66-2 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66
ม.4 11-15 มี.ค.. 66 2 เม.ย. 66 29 มี.ค. 66-2 เม.ย. 66 4 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66
ติดต่อสอบถาม รองผู้อำนวยการนางสาววาสนา โพธิสนธิ์ 088-7266129             ครูวิบูลย์ สารสิทธิธรรม 097-3353848
ครูอรุณี จันทร์หอม 098-5853990             ครูวชิราภรณ์ สมโภชน์พงศ์ 086-7252441
มาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนปทุมพิทยาคม  เวลา 08.30 น- 16.30 น. (แต่งกายชุดนักเรียน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงาน
แผนที่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ผลงานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
  แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 เว็บเพ็จโรงเรียนปทุมพิทยาคม  คลิกที่นี่
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
โทร: 09-3327-0647
Email: Yutjii@gmail.com
นางเพชรา กิติศรีวรพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร: 08-0009-1108
Email : Petchakitsri@gmail.com
นางสาววาสนา โพธิสนธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร: 08-8726-6129
Email: wassanapothi@gmail.com
โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สพม.อบอจ   ที่อยู่ เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-950450, 08-8726-6129 เลขผู้เสียภาษี 0994000121377
1034012005        1034711097            website: www.pathumpit.ac.th                  email: patumpit@pathumpit.ac.th