:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน อาทิตย์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 09:57:07

ชั้น

วัน เดือน ปี

เวลา

ห้องมอบตัว

ห้อง

อาคาร

จำนวน

ม.1

วันเสาร์
29
พ.ค.
64

ภาคเช้า
09.00 น.
ถึง
12.00 น.

ห้องที่ 1 ดู

ห้อง 123

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 2 ดู

ห้อง 125

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 3 ดู

ห้อง 131

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 4 ดู

ห้อง 133

อาคาร 1

20 คน

ภาคบ่าย
13.00 น.
ถึง
16.00 น.

ห้องที่ 5 ดู

ห้อง 123

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 6 ดู

ห้อง 125

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 7 ดู

ห้อง 131

อาคาร 1

22 คน

ห้องที่ 8 ดู

ห้อง 133

อาคาร 1

17 คน

รวม

159 คน

ชั้น

วัน
เดือน ปี

เวลา

ห้องมอบตัว

ห้อง

อาคาร

จำนวน

ม.4

วันอาทิตย์
30
พ.ค.
64

ภาคเช้า
09.00 น.
ถึง
12.00 น.

ห้องที่ 1 ดู

ห้อง 123

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 2 ดู

ห้อง 125

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 3 ดู

ห้อง 131

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 4 ดู

ห้อง 133

อาคาร 1

20 คน

ภาคบ่าย
13.00 น.
ถึง
16.00 น.

ห้องที่ 5 ดู

ห้อง 123

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 6 ดู

ห้อง 125

อาคาร 1

19 คน

ห้องที่ 7 ดู

ห้อง 131

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 8 ดู

ห้อง 133

อาคาร 1

20 คน

ห้องที่ 9 ดู

ห้อง 135

อาคาร 1

13 คน

รวม

172 คน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน และรายงานตัวนักเรียน ม.1-ม.6 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564
วัน-เดือน-ปี
รายการปฏิบัติ
หมายเหตุ
1-พ.ค.-64
มอบตัวนักเรียน ม.1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ทุกครั้งที่มาติดต่อโรงเรียน
และปฏิบัติตนตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2-พ.ค.-64
มอบตัวนักเรียน ม.4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ
29-พ.ค.-64
มอบตัวนักเรียน ม.1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป
30-พ.ค.-64
มอบตัวนักเรียน ม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป
1-มิ.ย.-64
ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน ซื้อสมุด รับหนังสือเรียน ม 2
2-มิ.ย.-64
ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน ซื้อสมุด รับหนังสือเรียน ม 3
4-มิ.ย.-64
ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน ซื้อสมุด รับหนังสือเรียน ม 5
7-มิ.ย.-64
ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน ซื้อสมุด รับหนังสือเรียน ม 6
8-มิ.ย.-64
ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน ซื้อสมุด รับหนังสือเรียน ม 1
9-มิ.ย.-64
ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน ซื้อสมุด รับหนังสือเรียน ม 4
หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
2. ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข้อมูลที่เว็บ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
กำหนดมอบตัว ห้องเรียนทั่วไป
หลักฐานการมอบตัว
กำหนดมอบตัว ณ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
(ผู้ปกครองและนักเรียน ต้องปฏิบัติตามหลักด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด)
1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
2. สำเนา ปพ.1
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน พ่อ แม่ หรือ ผปค.
4. สำเนาบัตร นักเรียน พ่อ แม่ หรือ ผปค.
5. เงินค่าบำรุงการศึกษา ม.1 = 1,000 บาท และ ม.4 = 1,400 บาท
6. เงินค่าอื่นๆ โดยประมาณไม่เกิน 1,500 บาท

 

ประกาศ!! ผลการจัดห้องเรียน
(พิจารณาจากผลการเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3)

1.ต้องมี บิดา มารดา หรือ ญาติผู้ใหญ่ ที่บิดามารดามอบหมายให้เป็นผู้ดูแลนักเรียน
ตลอดระยะเวลาที่จะศึกษาอยู่ในโรงเรียนเป็นผู้มอบตัวให้

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

ที่ป้ายประกาศหน้าอาคารเรียน 1
หรือ ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.pathumpit.ac.th

2. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือชุดนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม (ถ้ามี)

        -ม.1 วันพุธที่            29 พ.ค.64 เวลา 08.30-16.30
        -ม.4 วันพฤหัสบดีที่     30 พ.ค.64 เวลา 08.30-16.30
ม. 1 เลือกได้ 3 แผน

แผนที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
แผนที่ 2 ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต
แผนที่ 3 ห้องเรียนปกติ ศิลป์ ภาษา เทคโน การงาน

ม. 4 เลือกได้ 4 แผน

แผนที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
แผนที่ 2 ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต
แผนที่ 3 ห้องเรียนปกติ ภาษาญี่ปุ้น
แผนที่ 4 ห้องเรียนปกติ ศิลป์ ภาษา เทคโน การงาน

เปิดเรียน
วันอังคาร์ที่ 1 มิถุนายน 2564
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.087-5553711

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
::Director::

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร
นายนครชัย วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647

นายนครชัย วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการ
087-5553711
.............................................
รองผู้อำนวยการ
.............................................
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 
 
 
 
:สำหรับเจ้าหน้าที่:
 
 รหัส
1.อัตรากำลัง-63-เก่า
1.1 แบบ รร.กรอก-ใหม่
1.2 แบบ 3 sheet
2.จำนวนครู-1-63
3.จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.62
4.จำนวนนักเรียน 10 พ.ย.62
5.ระบบเช่า Intenet สพฐ.
6.จำนวนนักเรียน 18 ก.ค.63
7.จำนวนนักเรียนตามคณะสี
8.ปฏิทินงานวิชาการ 1/63
9.ผังบริเวณโรงเรียน 1/63
10.คำสั่งมอบหมายงาน-1/63
11.คำสั่งเวรหน้าประตู 1/63
12.รายชื่อครู 1/63
13. ผังการใช้ห้องเรียน
14. ผังใช้สอยบริเวณโรงเรียน
15. คำสั่งเวรนักศึกษาวิชาการ
16. รายชื่อครู 2/63
17. จำนวนครู 2/63
18. ผังบริเวณโรงเรียน (new)
19. ผังวิ่ง Minimarathon 12 Km.
20. ผังวิ่ง Fun Run 6.4 Km.
21. ผังวิ่ง รวม
22. คำสั่งกิจกรรม 2-63
23.คำสั่งครูที่ปรึกษา 2/63
24.จำนวนนักเรียนคณะสี 2/63
25.รายชื่อครูเวรประจำวัน 2/63
26.จำนวนนักเรียน2/63(dmc)9-ธค63
27.รายชื่อครูดีเด่น 59-62
28. รายชื่อครู ตามคณะสี-63
29. ปฏิทินวิชาการ-2-63
1) ธันวาคม 2563
2) มกราคม 2564
3) กุมภาพันธ์ 2564
4) มีนาคม 2564
5) เมษายน 2564
6) พฤษภาคม 2564
 
30. คู่มือการเรียนออนไลน์ (โควิท)
31. แนวปฏิบัติในโรงเรียน (โควิท)
32. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2563
33. สรุปผลคุณลักษณะ-อ่านฯ ปี 2563
34. ประกาศเลื่อนชั้น ปี 2564
35. รายชื่อนักเรียนเลื่อนชั้น-64
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th