:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน จันทร์ ที่ 22 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2562 เวลา 01 นาฬิกา 17 นาที 18 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 61 ::
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 61
บุคลากร บุคลากร      
2. ภาษาไทย 1/61                               2/61
3. คณิตศาสตร์ 1/61                            2/61
4. วิทยาศาสตร์ฯ 1/61                          2/61
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/61
 :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 61 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (1/2561)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 1/2561
บุคลากร จำนวนครู 10 มิ.ย. 61 (1/2561)
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 61
บุคลากร จำนวนนักเรียน 16 พ.ค. 61 (1/2561)
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 มิ.ย. 61 (1/2561)
บุคลากร ตารางลดเวลาเรียนครู (1/2561)
บุคลากร ตารางเวรประจำวันครู (1/2561)
บุคลากร รายชื่อครูเกษียณ
บุคลากร จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
บุคลากร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี กศ. 59
บุคลากร รายชื่อผู้บริจาคทุน ปีการศึกษา 2559
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 61 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (2/2561)
 
 
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 61
:คำสั่งโรงเรียน: 2560-61

บุคลากร คำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2560

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 61
           :งานพัฒนาหลักสูตร: :
 บุคลากร ตารางเรียนปีการศึกษา 1/2561
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2561
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ปก   ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
บุคลากร คำอธิบายรายวิชา ปีการศึกษา 2561 (ร่าง)
    
       
    :คำสั่งงานวิชาการ 1/61:

บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล 2560

   :ไฟล์ดาวน์โหลด 2/61:
รายชื่อนักเรียน
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6  
 
 
                         :ผลสัมฤทธิ์:
PISA-2560
PISA-2561
บุคลากร ผลการสอบo-net ปีการศึกษา 2560
4. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.3
5. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.6
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
บุคลากร ผลประเมินคุณภาพ รร. สังกัด สพม.29
หน้า   1      2     3
 
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
DATA CENTER -2561
สทศ.
กรอกข้อมูลการรับนักเรียน-2561
กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ระบบบริหารสารสนเทศ สมป.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
 
 
วันเดือนปี
ม.1
ม.4
ในเขต
นอกเขต
รวม
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
รวม
22 มี.ค.62
7
2
9
7
14
21
23 มี.ค.62
27
21
48
33
14
47
25 มี.ค.62
19
12
31
22
13
35
26 มี.ค.62
3
5
8
12
10
22
27 มี.ค.62
3
10
13
7
3
10
รวม
49
50
99
81
54
135
แผน
-
-
160
-
-
160
7-9 เม.ย.62
4
10
14
1
6
7
รวม
53
60
113
82
60
142
 
ปฏิทินปฎิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562
วัน -เดือน -ปี
รายการ
หมายเหตุ
1-มี.ค.62
ประกาศรายชื่อ นร. ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/61  
2-3 มี.ค 62
สอบ O-NET ม.6  
4-8 มี.ค 62
สอบปลายภาคเรียน  
9 มี.ค 62
สอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1  
10 มี.ค 62
สอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.4  
13 มี.ค 62
ประกาศผล /รายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ ม.4  
14 มี.ค 62
ประกาศผล /รายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ ม.1  
13 มี.ค 62
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 และ ลงคะแนนในระบบ เสร็จเรียบร้อย  
14 มี.ค 62
ตรวจ GPA  
15 มี.ค 62
อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/61  
16 มี.ค 62
มอบตัว นักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1  
17 มี.ค 62
มอบตัว นักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.4  
16-18 มี.ค 62
ศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากร  
19 มี.ค 62
ประกาศผลการเรียน/นร. ยื่นคำร้องแก้ไขผลการเรียน* คลิกเลย
20-21 มี.ค 62
ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 (ผล 2/61)  
22 มี.ค 62
ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1  
22-26 มี.ค 62
ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 (ผล 2/61)  
22-27 มี.ค 62
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ (คลิกดูระเบียบการ)   ม.1   ม.4
24 มี.ค.62
วันเลือกตั้งทั่วไป  
26 มี.ค.62
ประกาศผลการสอบ O-net ม.3 (คลิกเลย) เว็บ สทศ.
27-มี.ค.62
ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 (ผล 2/61)  
28 มี.ค 62
ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาภาคฤดูร้อน ทุกภาคเรียน  
29 มี.ค.62
ประกาศผลการสอบ O-net ม.6 (คลิกเลย) เว็บ สทศ.
29 มี.ค 62
ประเมินคุณภาพภายใน  
3 เม.ย 62
ประชุมพิจารณาจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2562  
3 เม.ย 62
ม.3, ม.6 รับใบ ปพ.1 (จบพร้อมรุ่น)  
5 เม.ย 62
ภาคเช้า ประชุมครู  ภาคบ่าย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
6-เม.ย.-1-พ.ค.62
ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
7-9 เม.ย.62
รับแจ้งความจำนงจัดหาที่เรียน ม.1 และ ม.4 รอบ 2 ห้องโสตฯ
8 เม.ย. 62
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 ที่สมัครไว้แล้ว รอบที่ 1 อาคาร 1
9 เม.ย. 62
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.4 ที่สมัครไว้แล้ว รอบที่ 1 อาคาร 1
10 เม.ย. 62
พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ตามประเพณี  
1-30 เม.ย. 62
เรียนซ้ำรายวิชา ตามที่กำหนด  
*2 พ.ค.62
ครูและบุคลากร ลงเวลาลาทำการ  
3 พ.ค. 62
สอบจัดห้องเรียน นร.ใหม่ ห้องปกติ ม.1 และ ม.4  
4-6 พ.ค. 62

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 
10 พ.ค.62
ปฐมนิเทศ นร. ม.1 และ ม.4 ห้องปกติและห้องเรียนพิเศษ  
**13 พ.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 1/62  
14 พ.ค. 62
ส่งผลการเรียนซ้ำรายวิชา  
 
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561 วันที่ 4-8 มีนาคม 2562
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2561
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
 
 
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

:: ข่าวเก่า ::
รางวัลเหริยญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์
 
ผู้บริหารโรงเรียน

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
รองผู้อำนวยการ-1
ตำแหน่งว่าง
 
รองผู้อำนวยการ-2
ตำแหน่งว่าง
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647

::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th
3