:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน จันทร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 เวลา 08 นาฬิกา 06 นาที 23 วินาที
 
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 60 ::
:บุคลากร: 10 พ.ย. 60
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 
 
             :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 60 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (2/2560)
บุคลากร จำนวนครู 10 พ.ย. 60 (2/2560)
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 60 (2/2560)
บุคลากร รายชื่อครู-บุคลากร 10 พ.ย. 60 (2/2560)
บุคลากร รายชื่อครูดีเด่น ปีการศึกษา 2560
บุคลากร รายชื่อครูศรีอุบล ปีการศึกษา 2560
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 60
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 60 ::
บุคลากร รายชื่อครูเวรประจำวัน
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 60
บุคลากร สถิติการรับสมัครนักเรียน
:คำสั่งโรงเรียน: 2560

บุคลากร คำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2560

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 60
 
:งานพัฒนาหลักสูตร: :
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2560
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2560
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ปก   ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
บุคลากร ตาราง "ลดเวลาเรียน ฯ" เดือน มกราคม 2561
บุคลากร ตาราง "ลดเวลาเรียน ฯ" เดือน กุมภาพันธ์ 2561

บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล

                         :ผลสัมฤทธิ์:
บุคลากร ผลการเปรีบเทียบ o-net ม.3 ปี ก.ศ. 59-58
บุคลากร ผลการเปรีบเทียบ o-net ม.6 ปี ก.ศ. 59-58
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร เปรียบเทียบผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1-4
บุคลากร ผลการสอบ pre o-net ม.3 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pre o-net ม.6 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
บุคลากร ผลการแข่งขัน ครั้งที่ 67 ระดับสห
บุคลากร ผลการแข่งขัน ครั้งที่ 67 ระดับภาค
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
สทศ.
กรอกข้อมูลการรับนักเรียน-2561
กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่

กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี

                                              วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
07.00 น.-07.30 น. ลกเสือ-เนตรนารี พร้อมกันที่หน้าเสาธง เตรียมขึ้นรถ
08:00 น.-09:00 น. ถึงค่ายทหาร
10:00 น.-11:00 น. ลอดซุ้ม/เปิดกอง
11:00 น.-12:00 น. เข้าค่าย/รับประทานอาหาร
13:00 น.-14:00 น. รวมกองนันทนาการ/ฝึกความอดทน
14:00 น.-17:00 น. ผจญภัย 13 ฐาน
17:00 น.-18:00 น. รับประทานอาหาร/เคารพธงชาติ
18:00 น.-19:00 น. อาบน้ำ/ทำธุระส่วนตัว
19:00 น.-20:00 น. รอบกองไฟ/นัดหมาย
20:00 น. เป็นต้นไป เข้านอน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
05:00 น.-05:30 น. ตื่นนอน/ออกกำลังกาย
05:30 น.-06:30 น. ทำภารกิจส่วนตัว
06:30 น.-07:30 น. รับประทานอาหาร
07:30 น.-08:00 น. รวมกองสำรวจยอด/บำเพ็ญประโยชน์
08:00 น.-09:00 น. รองกอง/เปิดกองนันทนาการ/ปิดกองเดินทางกลับ

……………………………………………………

ตารางสอบปลายภาคเรียน ที่ 2/2560
วันที่ 5-6-7-8 มีนาคม 2561
ม.1     ม.2      ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่ 2/2560
วันที่ 26-27-28 ธันวาคม 2560
ม.1     ม.2      ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบปรี โอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560
   ตารางสอบ ม.3 (คลิก)

แจ้งข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
.................................................
รายการที่ได้ไปแข่งในระดับตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธ.ค. 60   ภาคได้แก่
1. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  (ครูอุบลวรรณ  บัวขาว และคณะ)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น สนามฟุตบอลกลางแจ้ง
วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 07.30-16.30 ลำดับที่ 1-61
2. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 (ครูสิทธิศักดิ์ พรใส)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ห้อง 447-448
วันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-61
3. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 (ครูดนัย กัณหรักษ์ และคณะ)
สถานที่แข่งขัน สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สนามหญ้าหน้าเทศบาลเมืองบ้านไผ่
วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 09.00-16.30 ลำดับที่ 41-61
(คลิก) ผลการแข่งขันของโรงเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 (สห 1 2 3)
(คลิก) สรุปเหรียญ ของโรงเรียน

รางวัลเหริยญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
หนังสือแจ้งปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2/2560
ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2/2560
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน)
ม. ต้น            ม. ปลาย
:: ข่าวเก่า ::

ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 1/2560

                               แจ้งข่าว..การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่ สพม.29                     วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
ระดับภาคเหนือ                                 วันที่ 13-15 ธันวาคม 60 จ.กำแพงเพชร
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          วันที่ 17-19 ธันวาคม 60 จ.ขอนแก่น
ระดับภาคใต้                                     วันที่ 19-21 ธันวาคม 60 จ.สุราฎร์ธานี
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    วันที่ 4-6 มกราคม 61     จ.นครนายก

กำหนดการสอบปลายภาคเรียน วันที่ 25-28 ก.ย.60
ม.1    ม.2     ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่ 1/2560 วันที่ 18-19-20 ก.ค. 60
คลิกดู       หนังสือแจ้ง      ม.1     ม.2     ม.3     ม.4     ม.5     ม.6  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกดู รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์
ผู้บริหารโรงเรียน

นางสุพัตรา คำจันทร์
รองผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร 12

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คน
รองผู้อำนวยการ
นางสุพัตรา คำจันทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายสมชาย จันทร์ศรี
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุรพล กิจเกียรติ์
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


รองสุพัตรา คำจันทร์
089-7195618
รองสมชาย จันทร์ศรี
090-2748454
รองสุรพล กิจเกียรติ์
089-6248734
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th