:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2561 เวลา 06 นาฬิกา 01 นาที 47 วินาที
 
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 60 ::
:บุคลากร: 10 พ.ย. 60
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 
 
             :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 60 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (2/2560)
บุคลากร จำนวนครู 10 พ.ย. 60 (2/2560)
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 60 (2/2560)
บุคลากร รายชื่อครู-บุคลากร 10 พ.ย. 60 (2/2560)
บุคลากร รายชื่อครูดีเด่น ปีการศึกษา 2560
บุคลากร รายชื่อครูศรีอุบล ปีการศึกษา 2560
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 60
บุคลากร บุคลากร      
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 60 ::
บุคลากร รายชื่อครูเวรประจำวัน
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 60
บุคลากร สถิติการรับสมัครนักเรียน
:คำสั่งโรงเรียน: 2560

บุคลากร คำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2560

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 60
 
:งานพัฒนาหลักสูตร: :
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2560
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
 บุคลากร ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2560
   ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ปก   ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
บุคลากร ตาราง "ลดเวลาเรียน ฯ" เดือน มกราคม 2561
บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล
                         :ผลสัมฤทธิ์:
บุคลากร ผลการเปรีบเทียบ o-net ม.3 ปี ก.ศ. 59-58
บุคลากร ผลการเปรีบเทียบ o-net ม.6 ปี ก.ศ. 59-58
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pisa ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร เปรียบเทียบผลการสอบ pisa ครั้งที่ 1-4
บุคลากร ผลการสอบ pre o-net ม.3 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลการสอบ pre o-net ม.6 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
บุคลากร ผลการแข่งขัน ครั้งที่ 67 ระดับสห
บุคลากร ผลการแข่งขัน ครั้งที่ 67 ระดับภาค
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
 
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่ 2/2560
วันที่ 26-27-28 ธันวาคม 2560
ม.1     ม.2      ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบปรี โอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560
   ตารางสอบ ม.3 (คลิก)

แจ้งข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
.................................................
รายการที่ได้ไปแข่งในระดับตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธ.ค. 60   ภาคได้แก่
1. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  (ครูอุบลวรรณ  บัวขาว และคณะ)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนนครขอนแก่น สนามฟุตบอลกลางแจ้ง
วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 07.30-16.30 ลำดับที่ 1-61
2. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 (ครูสิทธิศักดิ์ พรใส)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4 ห้อง 447-448
วันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-61
3. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 (ครูดนัย กัณหรักษ์ และคณะ)
สถานที่แข่งขัน สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สนามหญ้าหน้าเทศบาลเมืองบ้านไผ่
วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 09.00-16.30 ลำดับที่ 41-61
(คลิก) ผลการแข่งขันของโรงเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 (สห 1 2 3)
(คลิก) สรุปเหรียญ ของโรงเรียน

 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
หนังสือแจ้งปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2/2560
ปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2/2560
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน)
ม. ต้น            ม. ปลาย
:: ข่าวเก่า ::

ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 1/2560

                               แจ้งข่าว..การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่ สพม.29                     วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
ระดับภาคเหนือ                                 วันที่ 13-15 ธันวาคม 60 จ.กำแพงเพชร
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          วันที่ 17-19 ธันวาคม 60 จ.ขอนแก่น
ระดับภาคใต้                                     วันที่ 19-21 ธันวาคม 60 จ.สุราฎร์ธานี
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    วันที่ 4-6 มกราคม 61     จ.นครนายก

กำหนดการสอบปลายภาคเรียน วันที่ 25-28 ก.ย.60
ม.1    ม.2     ม.3     ม.4     ม.5     ม.6
ตารางสอบกลางภาคเรียน ที่ 1/2560 วันที่ 18-19-20 ก.ค. 60
คลิกดู       หนังสือแจ้ง      ม.1     ม.2     ม.3     ม.4     ม.5     ม.6  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกดู รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์
ผู้บริหารโรงเรียน

นางสุพัตรา คำจันทร์
รองผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร 12

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คน
รองผู้อำนวยการ
นางสุพัตรา คำจันทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
และกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายสมชาย จันทร์ศรี
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุรพล กิจเกียรติ์
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


รองสุพัตรา คำจันทร์
089-7195618
รองสมชาย จันทร์ศรี
090-2748454
รองสุรพล กิจเกียรติ์
089-6248734
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th