:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2562 เวลา 07 นาฬิกา 10 นาที 58 วินาที
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 62 ::
1. ผังโครงสร้างโรงเรียน
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ -กิจการนักเรียน
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ-บริหารทั่วไป
 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 62 ::
:บุคลากร: 10 มิ.ย. 62
บุคลากร บุคลากร      
2. ภาษาไทย 1/62                   
3. คณิตศาสตร์ 1/62                          
4. วิทยาศาสตร์ฯ 1/62                       
15. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/61
 :: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 มิ.ย. 62 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (1/2562)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 1/2562
บุคลากร รายชื่อครูอัตราจ้างและลูกจ้าง 1/2562
บุคลากร จำนวนครู 10 มิ.ย. 62 (1/2562 )
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 62
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 มิ.ย. 62 (1/2562)
บุคลากร ตารางลดเวลาเรียนครู (1/2562)
บุคลากร ตารางเวรประจำวันครู (1/2562)
บุคลากร รายชื่อครูเกษียณ
บุคลากร จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
บุคลากร กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี กศ. 59
บุคลากร รายชื่อผู้บริจาคทุน ปีการศึกษา 2559
:: ข้อมูลทั่วไป ณ 10 พ.ย. 62 ::
บุคลากร ปฏิทินปฎิบัติงานวิชาการ (2/2562)
บุคลากร รายชื่อครูและบุคลากร 2/2562
บุคลากร จำนวนครู 10 พ.ย. 62 (2/2562)
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 62
บุคลากร จำนวนนักเรียน 10 ธ.ค.. 62
บุคลากร เบอร์โทรครู (เข้ารหัส)
บุคลากร ครูที่ปรึกษาคณะสี 10 พ.ย. 62 (2/2562 )
 
 
 
:ข้อมูลพื้นฐาน: 10 มิ.ย. 62
:คำสั่งโรงเรียน: 2560-62

บุคลากร คำสั่งโรงเรียนมอบหมายงาน 2560

:อาคารสถานที่: 10 มิ.ย. 62
           :งานพัฒนาหลักสูตร: :
 บุคลากร ตารางเรียนปีการศึกษา 1/2562
  -ตารางสอนครู 1/2562
  -ตารางเรียน 1/2562
 
 
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
 ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   ม.1    ม.2    ม.3     ม.4    ม.5    ม.6   
บุคลากร ตารางลดเวลาเรียน 1/2562
บุคลากร รายชื่อวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2562
    :คำสั่งงานวิชาการ 1/2562
บุคลากร
บุคลากร

บุคลากร ระเบียบวัดและประเมินผล 1/2562

   :ไฟล์ดาวน์โหลด 1/2562:
รายชื่อนักเรียน 1/2562 (excel)
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6  
 
 
                         :ผลสัมฤทธิ์:
PISA-2560
PISA-2561
บุคลากร ผลการสอบo-net ปีการศึกษา 2560
4. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.3
5. ร้อยละของนักเเรียนที่ได้ผลการเรียน 0-4 ม.6
บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560
::งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน่::
::สำหรับเจ้าหน้าที่::
บุคลากร ผลประเมินคุณภาพ รร. สังกัด สพม.29
หน้า   1      2     3
 
รหัสโรงเรียน
e-MES การบริหารจัดการศึกษา
FEA การศึกษาเพื่อปวงชน
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
DATA CENTER -1/2558
DATA CENTER -1/2559
DATA CENTER -2560
DATA CENTER -2561
DATA CENTER -2562
สทศ.
กรอกข้อมูลการรับนักเรียน-2561
กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
ระบบบริหารสารสนเทศ สมป.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
ปฏิทินปฎิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
วัน -เดือน -ปี
รายการ
หมายเหตุ
31-พ.ค.-62
-ประกาศรายชื่อนักเรียน เรียนซ้ำชั้น (ถ้ามี) กลุ่มบริหารงานวิชาการ
31-พ.ค.-62
-กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (หน้าเสาธง) กลุ่มบริหารงานกิจการฯ
1-มิ.ย.-62
-นักเรียน ม.5 อบรมความรู้เรื่องกฏหมาย กลุ่มสาระฯ สังคมฯ
3-มิ.ย.-62
-กิจกรรมวันเฉลิมฯ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ
6-มิ.ย.-62
-ครูที่ปรึกษา ม.1-ม.6 ส่งรายชื่อ นร. ยากจน  (ระบบ DMC) กลุ่มบริหารงานวิชาการ
7-มิ.ย.-62
-ยืนยันจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/62
 (ระบบ DMC) ระดับ โรงเรียน
กรรมการตามคำสั่ง
ที่ 121/2562
4-7-มิ.ย.-62
-ส่งกำหนดการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้  1/62 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
7-มิ.ย.-62
-กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (ภาคบ่าย) กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ
7-มิ.ย.-62
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10-มิ.ย.-62
-ยืนยันข้อมูล ในระบบ B-OBEC (สิ่งก่อสร้าง)  กรรมการตามคำสั่ง
ที่ 121/2562
10-มิ.ย.-62
-ยืนยันข้อมูล ในระบบ EMIS กรรมการตามคำสั่ง
ที่ 121/2562
 (บุคลากร  ครุภัณฑ์ เว็บไซต์  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง  
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  ข้อมูลสื่อเทคโนโลยี  ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน)  
 ข้อมูลคู่มือประชาชน (กพร.)  
10-14-มิ.ย.-62
-ส่ง ปพ.5 (ทั้งกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมฯ) 
 ครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
13-มิ.ย.-62
-กิจกรรมพิธีไหว้ครู กลุ่มบริหารงานกิจการฯ
14-มิ.ย.-62
- นักเรียน ม.6 อบรมพัฒนาความสามารถ
 การใช้ภาษาอังกฤษ (ม.อุบล)
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
16-มิ.ย.-62
-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-ม.6  (แจกเงินค่าชุดและอุปกรณ์) กลุ่มบริหารงานกิจการฯ
19-มิ.ย.-62
-คณะกรรมการตรวจเยี่ยมกิจกรรม
 โครงการ TO BE NO. 1
กลุ่มบริหารงานกิจการฯ
20-21-มิ.ย.-62
-ม.1 และ ม.4 อบรมคุณธรรม
 ( หอประชุมโรงเรียนปทุมพิทยาคม)
กลุ่มสาระฯ สังคมฯ
26-มิ.ย.-62
-กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (หน้าเสาธง) กลุ่มบริหารงานกิจการฯ
26-มิ.ย.-62
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
26-มิ.ย.-62
-ส่งแผนการจัดการเรียนรู้  1/62
 (1 รายวิชาหลัก ฉบับเต็ม)
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1-ก.ค.-62
-พิธีทบ ทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
วันสถาปนาลูกเสือ
สลับตารางเรียน วันจันทร์ เป็น วันพุธ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
2-ก.ค.-62
-ประชุม ครูประจำเดือน กรกฎาคม 2562
เวลา 15.00 น.
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ ปีการศึกษา 1/2562
 
:: ข่าวเก่า ::
ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561 วันที่ 4-8 มีนาคม 2562
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2561
คลิกที่นี่        ม.1        ม.2          ม.3           ม.4          ม.5             ม.6
 
 
 
รางวัลเหริยญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ี่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
 
 
วีดีโอนำเสนอ วันประเมินโรงเรียนสุจริต วันที่ 16 ตุลาคม 2560
download แผนที่เขตโซนนิ่ง (Zoning) โรงเรียนปทุมพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558

  

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน

นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
ผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
รองผู้อำนวยการ-1
ตำแหน่งว่าง
 
รองผู้อำนวยการ-2
ตำแหน่งว่าง
ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์
093-3270647
ครูเกษียณอายุ
ปีการศึกษา 2562
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
 
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th
3